Betalingen

Tenzij anders wordt bepaald in de orderbevestiging of de factuur, is de prijs betaalbaar te Brussel, kontant bij ontvangst factuur.

Elke factuur, waarvan het bedrag niet volledig vereffend is op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding gelijk aan 15 % van het verschuldigde bedrag, en met een minimum van 65,00 euro. Het aldus vermeerderd bedrag levert van rechtswege en zonder enige ingebrekestelling een jaarlijkse interest op van 12 %.

Iedere factuur die niet uitdrukkelijk wordt betwist binnen de 8 dagen, vanaf haar datum, wordt als aanvaard beschouwd, algemene voorwaarden op factuur inbegrepen.